การตรวจสอบ คุณภาพอากาศ
 อปท. แม่ตีบ
 อำเภอ งาว
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 30458/15853
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556
 รายละเอียด
 
   • ในระหว่างวันที่ 20-25 พฤศจิกายน 2556
   • เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 4 สถานี
  • จุดตรวจวัด

   วัน/เดือน/ปี

   ผลการตรวจวัด

   ที่ตรวจวัด

   TSP (mg/m³)

   PM-10 (mg/m³)

   1. สำนักงานโครงการ

   20-21/11/2556

   0.04

   0.0361

   22-23/11/2556

   0.1222

   0.0356

   23-24/11/2556

   0.1056

   0.0144

   23-24/11/2556

   0.0914

   0.0278

   24-25/11/2556

   0.2218

   0.0464

   2. วัดแม่ตีบ

   20-21/11/2556

   0.0901

   0.0148

   22-23/11/2556

   0.0891

   0.0161

   23-24/11/2556

   0.11

   0.0294

   23-24/11/2556

   0.104

   0.0205

   24-25/11/2556

   0.0828

   0.0203

   3. ที่พักสงฆ์แม่ตีบน้ำหลง

   20-21/11/2556

   0.0646

   0.0223

   22-23/11/2556

   0.0778

   0.0251

   23-24/11/2556

   0.0761

   0.0304

   23-24/11/2556

   0.0861

   0.0329

   24-25/11/2556

   0.1021

   0.0326

   4. สถานีอนามัยบ้านดอกคำใต้

   20-21/11/2556

   0.1286

   0.057

   22-23/11/2556

   0.1167

   0.0529

   23-24/11/2556

   0.1336

   0.0637

   23-24/11/2556

   0.1481

   0.0431

   24-25/11/2556

   0.1431

   0.0528

   มาตรฐาน*

   0.33

   0.12

   มาตรฐาน : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

 สถานที่ตรวจวัด 1. สำนักงานโครงการ 2. วัดแม่ตีบ 3. ที่พักสงฆ์แม่ตีบน้ำหลง 4. สถานีอนามัยบ้านดอกคำใต้
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5202123
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]