การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เเม่ตื่น
 อำเภอ เเม่ระมาด
 จังหวัด ตาก
 เลขที่ประทานบัตร 30783/15877
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2556
 รายละเอียด
  ในระหว่างวันที่ 11 - 14 พฤศจิกายน 2556

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี

 

1. บริเวณสำนักงานของโครงการ

  • วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2556 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 43.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  • วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2556 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 46.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  • วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2556 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 44.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

2. บริเวณบ้านห้วยมะขามหมู่ที่ 3 (กลุ่มบ้านโบแก่)

  • วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2556 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  • วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2556 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  • วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2556 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

3. บริเวณกลุ่มบ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ 200 เมตร

  • วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2556 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 44.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  • วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2556 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 46.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  • วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2556 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 44.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

** หมายเหตุ**มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณสำนักงานของโครงการ 2. บริเวณบ้านห้วยมะข ามหมู่ที่ 3 (กลุ่มบ้านโบแก่) 3. บริเวณกลุ่มบ้านเรือนราษฎรทางด้านทิศตะวันตกเฉืองเหนือระยะ 200 เมตร
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4773808
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]