การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ปากชม
 อำเภอ ปากชม
 จังหวัด เลย
 เลขที่ประทานบัตร 27177/15721
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 3 สถานี

 1. บริเวณโรงแต่งแร่   ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.5 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณบ้านนาหงส์   ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 50.2  dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณบ้านโนนสมบูรณ์   ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 52.0 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

 • ในระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 3 สถานี

 1. บริเวณโรงแต่งแร่   ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.5 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณบ้านนาหงส์   ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.8 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณบ้านโนนสมบูรณ์   ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 56.9 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

 

 • ในระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2551

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 3 สถานี

 1. บริเวณโรงแต่งแร่   ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.0 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 2. บริเวณบ้านนาหงส์   ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.0  dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 3. บริเวณบ้านโนนสมบูรณ์   ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 55.9 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)
 

 สถานที่ตรวจวัด 1.โรงแต่งแร่ 2.บ้านนาหงส์ 3.บ้านโนนสมบูรณ์
 โดย บริษัท เอส. พี. เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5202003
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]