การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ท่าสายลวด
 อำเภอ แม่สอด
 จังหวัด ตาก
 เลขที่ประทานบัตร 30672/15261
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556
 รายละเอียด
 
 • ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2556

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 6 สถานี

 1. บริเวณโรงโม่หินของบริษัท ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 65.7 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บริเวณพระธาตุดอยดินจี่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 50.0 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3. บริเวณวัดช้างเผือก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.7 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 4. บริเวณบ้านวังตะเคียน (วัดตะเคียน) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.2 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 5. บริเวณบ้านห้วยกระโหลก (บริเวณสถานีอนามัย) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.0 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 6. บริเวณบ้านห้วยแม่ปะ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.9 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 • ในระหว่างวันที่ 15 -17 ตุลาคม 2556

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 6 สถานี

 1. บริเวณโรงโม่หินของบริษัท ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 63.4 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บริเวณพระธาตุดอยดินจี่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.1 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3. บริเวณวัดช้างเผือก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.0 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 4. บริเวณบ้านวังตะเคียน (วัดตะเคียน) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.0 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 5. บริเวณบ้านห้วยกระโหลก (บริเวณสถานีอนามัย) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.7 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 6. บริเวณบ้านห้วยแม่ปะ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 50.7 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 • ในระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2556

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 6 สถานี

 1. บริเวณโรงโม่หินของบริษัท ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 65.7 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 2. บริเวณพระธาตุดอยดินจี่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 48.5 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 3. บริเวณวัดช้างเผือก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.6 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 4. บริเวณบ้านวังตะเคียน (วัดตะเคียน) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.7 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 5. บริเวณบ้านห้วยกระโหลก (บริเวณสถานีอนามัย) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.8 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
 6. บริเวณบ้านห้วยแม่ปะ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 49.1 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงโม่หินของบริษัท 2.บริเวณพระธาตุดอยดินจี่ 3.บริเวณวัดช้างเผือก 4.บริเวณบ้านวังตะเคียน 5.บริเวณบ้านห้วยกระโหลก 7.บริเวณบ้านห้วยแม่ปะ
 โดย บริษัท ไมนิ่ง เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5138170
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]