การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลเหมือง
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21380/15246
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2556

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านไร่ไหหลำ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.0dB (A) และดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 96.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณบ้านดอนบน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.2 dB (A) และดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 85.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณวัดหน้าเขาบ่อยาง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.5 dB (A) และดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 85.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ 2. บริเวณบ้านดอนบน 3.บริเวณวัดหน้าเขาบ่อยาง
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5203314
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]