การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ถ้ำกระต่ายทอง
 อำเภอ พรานกระต่าย
 จังหวัด กำแพงเพชร
 เลขที่ประทานบัตร 30754/15692
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2556

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี
1. บริเวณชุมชนบ้านหนองทอง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 0.190 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 13.3 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00228 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.111 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 17.4 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00101 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.444 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 9.6 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00643 มิลลิเมตร ความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง 0.450 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ 109.9 เดซิเบล(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

2. บริเวณสำนักสงฆ์เขาพระ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 0.206 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 12.3 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00276 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.143 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 19.0 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00146 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.413 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 11.8 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0480 มิลลิเมตร ความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง 0.419 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ 97.5 เดซิเบล(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

3.บริเวณสถานีอนามัยบ้านโพธิ์ใหม่พัฒนา ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่ามีระดับความสั่นสะเทือนมีค่าความเร็วอนุภาค <0.254 มิลิเมตร/วินาที จึงไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านไหหลำ 2.บริเวณบ้านในหุบ 3.บริเวณวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5135133
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]