การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. บ่อแก้ว
 อำเภอ สะเมิง
 จังหวัด เชียงใหม่
 เลขที่ประทานบัตร 22814/14317
 ลำดับที่ 56
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
  
  • ในระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2556

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณวัดศรีรัตนาวาฎคีรี ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.7 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 91.7 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณบ้านสันป่าตุ๊ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.6 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 87.9 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณชุมชนบ้านบ่อแก้ว ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 47.6 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 77.4 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณบ้านหนองคริซูนอก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.6 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 86.3 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณวัดศรีรัตนาวาฎคีรี 2.บริเวณบ้านสันป่าตุ๊ 3.บริเวณชุมชนบ้านบ่อแก้ว 4.บริเวณบ้านหนองคริซูนอก
 โดย บริษัท ทอพ - คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5627154
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]