การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลน้ำโจ้
 อำเภอ เเม่ทะ
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 30490/16049
 ลำดับที่ 57
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2557

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณโรงเรียนบ้านแม่ปุง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 48.1-51.5 (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 71.7-81.7 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณโรงเรียนบ้านม่อนแสนศรี ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 49.1-50.3 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 76.8-78.5 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงเรียนบ้านแม่ปุง 2.บริเวณโรงเรียนบ้านม่อนแสนศรี
 โดย ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม บริษัท อีโค่แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด และบรัษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4768769
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]