การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลบ้านแปะ
 อำเภอ จอมทอง
 จังหวัด เชียงใหม่
 เลขที่ประทานบัตร 31224/15464
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 23 เมษายน 2557

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณบ้านนากบ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.447 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 10.3 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.01226 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.420 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 10.8 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.01171 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ0.566 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 11.8 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.01386 มิลลิเมตร
  2. บริเวณบ้านสบแปะ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.490 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 10.2 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.01289 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.401 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 10.5  เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00997 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.453 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 12.1 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0976 มิลลิเมตร

 

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(พ.ศ.2548)
 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านนากบ 2.บริเวณบ้านสบแปะ
 โดย บริษัท พี.เอส.พี. ไมนิ่งแอนด์เอ็นวิรอนเม้นทอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5135064
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]