การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลผาจุก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด อุตรดิตถ์
 เลขที่ประทานบัตร 22376/15400
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2555
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 5 เมษายน 2556

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี
1. บริเวณบ้านเรือนราษฎรหลังใกล้เคียงพื้นที่โครงการมากที่สุด ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวตั้ง เท่ากับ 0.505 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 38 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00162 มิลลิเมตร ในแนวขวางค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.235 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 29 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00103 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.329 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 14เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00345 มิลลิเมตร โดยค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง 3 แนว เท่ากับ 0.525 มิลลิเมตร/วินาที และแรงอัดอากาศ มีค่าเท่ากับ 100.0 เดซิเบล (แอล)(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(พ.ศ.2548)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านเรือนราษฎร์หลังใกล้เคียงพื้นที่โครงการมากที่สุด
 โดย บริษัท ไมนิ่ง เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5134999
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]