การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ตาเกา
 อำเภอ น้ำขุ่น
 จังหวัด อุบลราชธานี
 เลขที่ประทานบัตร 31870/15578
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2551
 รายละเอียด
 

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี
                 1. บริเวณบ้านโนนงาม ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.318มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่เท่ากับ 47เฮิร์ตซ์  และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00090มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.572มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 17เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00657มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาวค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.762มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 37เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00369มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

                      

                    

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านโนนงาม
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4865138
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]