การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. ตาเกา
 อำเภอ น้ำขุ่น
 จังหวัด อุบลราชธานี
 เลขที่ประทานบัตร 31870/15578
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2551
 รายละเอียด
 

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน  1 สถานี
                 1. บริเวณห้วยเสลา
-  ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.18 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
-  ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 17mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
-  ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 60mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
-  ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ <0.1mg/l as CaCO3  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
-  ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 36.93NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
-  ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 1.35mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
-  ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 6.25mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                
เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน  3 สถานี
                  1. บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านน้ำขุ่น
-  ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.82 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด)
-  ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 80mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
-  ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 279mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
-  ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 113.63mg/l  as CaCO3   (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
-  ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ <0.01NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
-  ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.10mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
-  ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 6mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
                  2. บริเวณน้ำบาดาลบ้านตาเกา
-  ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 5.88 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด)
-  ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 30.5mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
-  ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 112mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
-  ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 12.63mg/l as CaCO3     (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
-  ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 8.65NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
-  ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.13mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
-  ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 6mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
                 3. บริเวณน้ำบาดาลบ้านตาเอ็ม
-  ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.58 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด)
-  ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 16mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
-  ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 410mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
-  ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 176.76mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
-  ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 4.70NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
-  ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.50mg/L (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
-  ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 1mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)


                   

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณห้วยเสลา 2.บริเวณบ่อน้ำตื้นบ้านน้ำขุ่น 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านตาเกา 4.บริเวณน้ำบาดาลบ้านตาเอ็ม
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5136047
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]