การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. หนองข้างคอก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21353/15599
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2551
 รายละเอียด
 
 • ในเดือน มกราคม 2551

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

 1. บริเวณบ้านไหหลำ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ0.318มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 22เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ0.00037มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ0.0635 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ตรวจไม่พบ และค่าการขจัด เท่ากับ0.00003มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ0.572 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ100เฮิตรซ์ ค่าการขจัด เท่ากับ 0.00081มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 2. บริเวณวัดเขาเชิงเทียน ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมืองได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 3. บริเวณบ้านในหุบ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ0.127มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ >100เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ0.00003 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ตรวจไม่พบ และค่าการขจัด เท่ากับ0.00022มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ0.0635 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ ตรวจไม่พบ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00003มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 

 • ในระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2551

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

 1. บริเวณบ้านไหหลำ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 0.318 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 57 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00198 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ0.318 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 39 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00136 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 26 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00040 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 2. บริเวณวัดเขาเชิงเทียน ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวางเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 24เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00102 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 49มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 39 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.20 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 22.6 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 18 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.20 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 3. บริเวณบ้านในหุบ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวางเท่ากับ 0.381มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 51เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00099 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.318 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 26 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00105 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.445 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ >28 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00220 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 

ในวันที่ 4 กันยายน 2551

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

 1. บริเวณบ้านไหหลำ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ >100 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00006 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.455 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ ไม่สามารถตรวจวัดได้ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00065 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.191 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 100 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00006 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 2. บริเวณวัดเขาเชิงเทียน ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวางเท่ากับ 0.191 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 15 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 57 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00003 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 12 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00102 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
 3. บริเวณบ้านในหุบ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวางเท่ากับ 0.455 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 14เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00561 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.318 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 12 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00282 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.572 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 11 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00915 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

ความถี่(เฮิตรซ์)

ความเร็วของอนุภาค(มิลลิเมตร/วินาที)

การขจัด(มิลลิเมตร)

1

4.7

0.75

21

26.4

0.20

2

9.4

0.75

22

27.6

0.20

3

12.7

0.67

23

28.9

0.20

4

12.7

0.51

24

30.2

0.20

5

12.7

0.40

25

31.4

0.20

6

12.7

0.34

26

32.7

0.20

7

12.7

0.29

27

33.9

0.20

8

12.7

0.25

28

35.2

0.20

9

12.7

0.23

29

36.4

0.20

10

12.7

0.20

30

37.7

0.20

11

13.8

0.20

31

39.0

0.20

12

15.1

0.20

32

40.2

0.20

13

16.3

0.20

33

41.5

0.20

14

17.6

0.20

34

42.7

0.20

15

18.8

0.20

35

44.0

0.20

16

20.1

0.20

36

45.2

0.20

17

21.4

0.20

37

46.5

0.20

18

22.6

0.20

38

47.8

0.20

19

23.9

0.20

39

49.0

0.20

20

25.1

0.20

>40

50.8

0.20

              *มาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

         *ประกาศกระทรงวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548

 

 

 

 

                      

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ้านไหหลำ 2.วัดเขาเชิงเทียน 3.บ้านในหุบ
 โดย บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท จี อี ซี คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5569423
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]