การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. หนองหญ้าปล้อง
 อำเภอ บ้านด่านลานหอย
 จังหวัด สุโขทัย
 เลขที่ประทานบัตร 20715/15944
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านเขาปูนทางทิศเหนือ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.638 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 18 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0070มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.460 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 28 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0040 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.698 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 14 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0110 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณบ้านเขาปูนทางทิศใต้ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 1.508มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 11 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0180มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.810 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 13 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0060 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.937 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 21 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0080 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณบ้านเขาปูนทางทิศตะวันตก ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่ามีระดับความสั่นสะเทือนมีค่าความเร็วอนุภาค <0.254 มิลิเมตร/วินาที จึงไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(พ.ศ.2548)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านเขาปูนทางทิศเหนือ 2.บริเวณบ้านเขาปูนทางทิศใต้ 3.บริเวณบ้านเขาปูนทางทิศตะวันตก
 โดย บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330115
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]