การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. บุญนาคพัฒนา
 อำเภอ เมืองลำปาง
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 30467/16024
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณพื้นที่โครงการ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.650 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 10.2 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.1026 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.614 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 10.1 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0977 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.543 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10.3 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0817 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(พ.ศ.2548)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณพื้นที่โครงการ
 โดย บริษัท 365 ไมน์นิ่ง แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นทอล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5135036
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]