การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลเเม่เมาะ
 อำเภอ แม่เมาะ
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 24394-24404/14602-14612
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2557

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณวัดห้วยคิง ไม่สามารถทำการตรวจวัดได้
  2. บริเวณบ้านหัวฝาย ไม่สามารถทำการตรวจวัดได้
  3. บริเวณวัดหางฮุง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง มีค่าระหว่าง 0.302-0.413 PPV(mm/s)ที่ระดับความถี่ 34 Hz (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  4. บริเวณหน้าเหมือง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง มีค่าระหว่าง 1.556-5.710 PPV(mm/s)ที่ระดับความถี่ 7.6-37 Hz (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(พ.ศ.2548)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณวัดห้วยคิง 2.บริเวณบ้านหัวฝาย 3.บริเวณวัดหางฮุง 4.บริเวณหน้าเหมือง
 โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330469
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]