การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. วังสวาบ
 อำเภอ ภูผาม่าน
 จังหวัด ขอนแก่น
 เลขที่ประทานบัตร 15518/15458
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2555
 รายละเอียด
 
  • ในเดือนสิงหาคม 2555

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณหมุดหลักฐานที่ 2 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15519/15459 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่ามีระดับความสั่นสะเทือนมีค่าความเร็วอนุภาค <0.254 มิลิเมตร/วินาที จึงไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณหมุดหลักฐานที่ 3 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15518/15458 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.381 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 85เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00068 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.953 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ >100 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00140 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.762 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ >100 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00127 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณบ้านวังผาดำ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่ามีระดับความสั่นสะเทือนมีค่าความเร็วอนุภาค <0.254 มิลิเมตร/วินาที จึงไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  4. บริเวณวัดภูถ้ำแกลบ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.635 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 16 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00564 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.318 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 12 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00140 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.635 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 24 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00487 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  • ในเดือนธันวาคม 2555

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณหมุดหลักฐานที่ 2 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15519/15459 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 15.3 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 22.4เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0843 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 14.1 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 26.2 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.120 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 27.3 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 32.1 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0703 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณหมุดหลักฐานที่ 3 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15518/15458 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 14.6 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 26.3เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.120 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 13.3 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 28.4 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0773 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 25.8 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 24.7 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.170 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณบ้านวังผาดำ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 2.19 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 11.4 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0320 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.02 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 23.0 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00843 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.56 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 11.3เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0306 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  4. บริเวณวัดภูถ้ำแกลบ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.619 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 13.6 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00844 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.460 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 24.1 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00485 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.730 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 15.1 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00806 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(พ.ศ.2548)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณหมุดหลักฐานที่ 2 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15519/15459 2.บริเวณหมุดหลักฐานที่ 3 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15518/15458 3.บริเวณบ้านวังผาดำ 4.บริเวณวัดภูถ้ำแกลบ
 โดย บริษัท ทอพ - คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330316
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]