การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. วังสวาบ
 อำเภอ ภูผาม่าน
 จังหวัด ขอนแก่น
 เลขที่ประทานบัตร 15518/15458
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • ในเดือนมีนาคม 2556

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณหมุดหลักฐานที่ 2 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15519/15459 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 1.0 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 16.8 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00928 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.714 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 24.1 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00539 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.49 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 15.1เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0151 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณหมุดหลักฐานที่ 3 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15518/15458 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 1.30 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 20.9เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0105 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.27 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 22.3 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00844 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.27 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 16.7 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0111 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณบ้านวังผาดำ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.111 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 14.2 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00239 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.0952 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 14.6 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00089 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10.3เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00213 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  4. บริเวณวัดภูถ้ำแกลบ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.159 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 6.6 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00607 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.0925 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 19.0 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00073 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.159 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 9.3 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00230 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  • ในเดือนมิถุนายน 2556

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณหมุดหลักฐานที่ 2 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15519/15459 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 1.24 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10.5 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0162 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.21 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 12.0 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0170 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.984 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10.5 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0155 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณหมุดหลักฐานที่ 3 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15518/15458 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 1.79 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 12.3เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0175 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.83 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 18.6 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0146 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.25 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 14.5 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0211 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณบ้านวังผาดำ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.397 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 12.8 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00427 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.238 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 35.9 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00192 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.397 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 11.8 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00501 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  4. บริเวณวัดภูถ้ำแกลบ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.349 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 7.8 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0136 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.302 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 14.6 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00311 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.381 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 7.7 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00808 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(พ.ศ.2548)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณหมุดหลักฐานที่ 2 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15519/15459 2.บริเวณหมุดหลักฐานที่ 3 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15518/15458 3.บริเวณบ้านวังผาดำ 4.บริเวณวัดภูถ้ำแกลบ
 โดย บริษัท ทอพ - คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330261
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]