การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. นาฝาย
 อำเภอ ภูผาม่าน
 จังหวัด ขอนแก่น
 เลขที่ประทานบัตร 31428/15381
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 27 มีนาคม 2556                                  

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณวัดภูถ้ำแกลบ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.159 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 6.6 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00607 มิลลิเมตร ในแนวแกนตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0925มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 19.0 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00073 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.159 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 9.3 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00230 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ในวันที่ 11 มิถุนายน 2556        

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณวัดภูถ้ำแกลบ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.349 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 7.8 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0136 มิลลิเมตร ในแนวแกนตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.302มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 14.6 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00311 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.381 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 7.7 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00808 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน (29 ธันวาคม 2548) ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณวัดภูถ้ำแกลบ
 โดย บริษัท ทอพ - คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330390
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]