การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ผาน้อย
 อำเภอ วังสะพุง
 จังหวัด เลย
 เลขที่ประทานบัตร 26987/15635
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2556

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 5 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หิน บริษัท สหศิลาเลย จำกัด ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 65.4 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณบ้านผาน้อย (บริเวณวัดผาน้อยดอยวิเวก) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.6 dB (A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณบ้านศรีสงคราม (บริเวณวัดโนนสีชมพู) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ  48.0 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณบ้านหนองขาม (บริเวณวัดหนองขาม) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.5 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  5. บริเวณบ้านโคกมน (บริเวณวัดป่าโคกมน) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.4 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงโม่หิน บริษัท สหศิลาเลย จำกัด 2.บริเวณบ้านผาน้อย (บริเวณวัดผาน้อยดอยวิเวก) 3.บริเวณบ้านศรีสงคราม (บริเวณวัดโนนสีชมพู) 4.บริเวณบ้านหนองขาม (บริเวณวัดหนองขาม) 5.บริเวณบ้านโคกมน (บริเวณวัดป่าโคกมน)
 โดย บริษัท ไมนิ่ง เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5249127
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]