การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ผาน้อย
 อำเภอ วังสะพุง
 จังหวัด เลย
 เลขที่ประทานบัตร 26987/15635
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 3-4 เมษายน 2556

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 5 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หิน บริษัท สหศิลาเลย จำกัด ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.922 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 48 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.02361 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.668 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 24 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.01621 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.660มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 35 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.02391 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณบ้านผาน้อย (บริเวณวัดผาน้อยดอยวิเวก)ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่ามีระดับความสั่นสะเทือนมีค่าความเร็วอนุภาค <0.254 มิลิเมตร/วินาที จึงไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณบ้านศรีสงคราม (บริเวณวัดโนนสีชมพู)ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่ามีระดับความสั่นสะเทือนมีค่าความเร็วอนุภาค <0.254 มิลิเมตร/วินาที จึงไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  4. บริเวณบ้านหนองขาม (บริเวณวัดหนองขาม)ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.334 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 13 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00463 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.0319 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ >100 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00004 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.350มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 11 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00605 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  5. บริเวณบ้านโคกมน (บริเวณวัดป่าโคกมน)ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่ามีระดับความสั่นสะเทือนมีค่าความเร็วอนุภาค <0.254 มิลิเมตร/วินาที จึงไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(พ.ศ.2548)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงโม่หิน บริษัท สหศิลาเลย จำกัด 2.บริเวณบ้านผาน้อย (บริเวณวัดผาน้อยดอยวิเวก) 3.บริเวณบ้านศรีสงคราม (บริเวณวัดโนนสีชมพู) 4.บริเวณบ้านหนองขาม (บริเวณวัดหนองขาม) 5.บริเวณบ้านโคกมน (บริเวณวัดป่าโคกมน)
 โดย บริษัท ไมนิ่ง เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5328834
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]