การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ผานกเค้า
 อำเภอ ภูกระดึง
 จังหวัด เลย
 เลขที่ประทานบัตร 27100/15151
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 24 เมษายน 2556

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณถนน รพช. สายบ้านผานกเค้า-บ้านวังหมาก ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 1.11 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 23 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00843 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.762มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 27 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00406 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.13มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 21 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00672 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณโรงเรียนบ้านช่องฝาง ไม่สามารถตรวจวัดได้
  3.  บริเวณวัดผานกเค้า ไม่สามารถตรวจวัดได้

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(พ.ศ.2548)
 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณถนน รพช. สายบ้านผานกเค้า-บ้านวังหมาก 2.บริเวณโรงเรียนบ้านช่องฝาง 3.บริเวณวัดผานกเค้า
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330391
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]