การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลโซง
 อำเภอ น้ำยืน
 จังหวัด อุบลราชธานี
 เลขที่ประทานบัตร 31874/15818
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2556
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2556

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 5 สถานี

  1. บริเวณบ้านหนองเทา ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 59.6-62.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.3-98.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านหนองทัพ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 58.0-59.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 83.7-108.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 56.6-59.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 83.4-86.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. บริเวณโรงโม่หินหินหนึ่ง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 63.6-66.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 94.4-112.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)  
  5. บริเวณบ้านหนองแจงแมง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 58.2-60.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 81.6-113.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ:*มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 และมาตรฐานควบุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ประกาศกระทรวงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (29 ธันวาคม 2548) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) และระดับเสียงสูงสุด มีค่าได้ไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านหนองเทา 2.บริเวณบ้านหนองทัพ 3.บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต 4.บริเวณโรงโม่หินหินหนึ่ง 5.บริเวณบ้านหนองแจงแมง
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5570168
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]