การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. บริบูรณ์
 อำเภอ สีชมพู
 จังหวัด ขอนแก่น
 เลขที่ประทานบัตร 15514/15190
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำปี 2556
 รายละเอียด
 

ในเดือน กันยายน 2556

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน 4 สถานี

 1. บ่อบาดาลบ้านบริบูรณ์

 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 0.5 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 20 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 7.13(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2 )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด(Total Iron) เท่ากับ 0.036 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 1.0 mg/l)  
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 300 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 500 mg/l as CaCO)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 570 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 1,200 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ น้อยกว่า 2.5  mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 2. บ่อบาดาลโรงเรียนท่าช้างน้องโนนสวัสดิ์

 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 2.2 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 20 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 7.10(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2 )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด(Total Iron) เท่ากับ 1.117 mg/l (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 1.0 mg/l)  
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 290 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 500 mg/l as CaCO)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 580 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 1,200 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ 9.6  mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 3. บ่อบาดาลบ้านผาน้ำเที่ยง

 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 0.5 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 20 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 7.40 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2 )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด(Total Iron) เท่ากับ 0.047 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 1.0 mg/l)  
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 300 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 500 mg/l as CaCO)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 320 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 1,200 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ น้อยกว่า 2.5  mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 4. บริเวณขุมเหมืองเก่า

 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 2.6 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 20 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 8.15 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2 )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด(Total Iron) เท่ากับ 0.081 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 1.0 mg/l)  
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 130 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 500 mg/l as CaCO)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 280 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 1,200 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ น้อยกว่า 2.5  mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ในเดือน ธันวาคม 2556

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน 4 สถานี

 1. บ่อบาดาลบ้านบริบูรณ์

 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 2.4 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 20 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 6.90(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2 )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด(Total Iron) เท่ากับ 0.032 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 1.0 mg/l)  
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 400 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 500 mg/l as CaCO)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 530 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 1,200 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ น้อยกว่า 2.5  mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 2. บ่อบาดาลโรงเรียนท่าช้างน้องโนนสวัสดิ์

 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 61 NTU (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 20 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 7.14(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2 )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด(Total Iron) เท่ากับ 1.337 mg/l (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 1.0 mg/l)  
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 290 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 500 mg/l as CaCO)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 630 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 1,200 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ 40  mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 3. บ่อบาดาลบ้านผาน้ำเที่ยง

 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 1.6 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 20 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 7.20 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2 )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด(Total Iron) เท่ากับ 0.111 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 1.0 mg/l)  
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 290 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 500 mg/l as CaCO)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 370 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 1,200 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ น้อยกว่า 2.5  mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 4. บริเวณขุมเหมืองเก่า

 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 9.4 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 20 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 7.23 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2 )
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด(Total Iron) เท่ากับ 0.050 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 1.0 mg/l)  
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 180 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 500 mg/l as CaCO)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 260 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 1,200 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ น้อยกว่า 2.5  mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ : เกณฑ์อนุโลมสูงสุด มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2551) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (มาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บ่อบาดาลบ้านบริบูรณ์ 2.บ่อบาดาลโรงเรียนท่าช้างน้องโนนสวัสดิ์ 3.บ่อบาดาลบ้านผาน้ำเที่ยง 4. บริเวณขุมเหมืองเก่า
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4773420
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]