การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. วังสวาบ
 อำเภอ ภูผาม่าน
 จังหวัด ขอนแก่น
 เลขที่ประทานบัตร 15518/15458
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 2-5 กันยายน 2556

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณหมุดหลักฐานที่ 2 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15519/15459 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 1.40 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 18.6 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0115 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.984 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 19.7 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00753 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.71 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 16.7 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0148 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณหมุดหลักฐานที่ 3 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15518/15458 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 1.08 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 16.9 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0214 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.10 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 23.8 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00541 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.67 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 15.2 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0149 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณบ้านวังผาดำ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 1.56 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 15.1 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0333 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.22 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 15.9 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0141 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.97 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 12.7 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0236 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  4. บริเวณวัดภูถ้ำแกลบ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.698 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 4.4 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0247 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.397 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 15.3 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00401 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.667 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10.0เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0231 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  • ในระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2556

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณหมุดหลักฐานที่ 2 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15519/15459 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 1.68 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 15.8 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0163 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 2.46 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 15.5 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0263 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 3.10 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 20.9 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0256 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณหมุดหลักฐานที่ 3 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15518/15458 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 2.52 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 29.7 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0133 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 2.29 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 24.7 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0146 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 3.43 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 22.5 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0192 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณบ้านวังผาดำ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 1.76 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 12.4 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0212 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.587 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 20.3 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00465 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.11 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 14.5 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0108 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  4. บริเวณวัดภูถ้ำแกลบ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.429 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 8.1 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00862 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.238 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 14.7 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00305 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.508 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 11.0 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00662 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(พ.ศ.2548)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณหมุดหลักฐานที่ 2 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15519/15459 2.บริเวณหมุดหลักฐานที่ 3 ของพื้นที่ประทานบัตรที่ 15518/15458 3.บริเวณบ้านวังผาดำ 4.บริเวณวัดภูถ้ำแกลบ
 โดย บริษัท ทอพ - คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5201075
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]