การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. หนองน้ำแดง
 อำเภอ ปากช่อง
 จังหวัด นครราชสีมา
 เลขที่ประทานบัตร 28802/15686
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 22 สิงหาคม 2556 

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณถ้ำสองตา ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่า ความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.349 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่11.4 เฮิร์ต และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00707มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.587 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 11.2 เฮิร์ต และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00751 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.302 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 10.7 เฮิร์ต และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00385 มิลลิเมตร โดยมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3แนว เท่ากับ 0.659 มิลลิเมตร/วินาที (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณวัดถ้ำไตรรัตน์ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่า ความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.556 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ 11.3 เฮิร์ต และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00676 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.413 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 10.8 เฮิร์ต และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00530 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.667 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 10.3 เฮิร์ต และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0110 มิลลิเมตร โดยมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3แนว เท่ากับ 0.725 มิลลิเมตร/วินาที (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณเสาสายส่งศักย์สูง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่า ความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.635 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ เท่ากับ 17.5 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00629 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.524 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 13.5 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00623 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 1.00 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 15.5 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00926 มิลลิเมตร โดยมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเฉลี่ยทั้ง3แนว เท่ากับ 1.02 มิลลิเมตร/วินาที (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ :*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณถ้ำสองตา 2.บริเวณวัดถ้ำไตรรัตน์ 3.บริเวณเสาสายส่งศักย์สูง
 โดย บริษัท ทอพ - คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5627737
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]