การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. หนองน้ำแดง
 อำเภอ ปากช่อง
 จังหวัด นครราชสีมา
 เลขที่ประทานบัตร 28802/15686
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 16 มกราคม 2556 

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณถ้ำสองตา ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่า ความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง  ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.619มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ 19.7 เฮิร์ต และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00903มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.540 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 9.2 เฮิร์ต และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00681 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.730 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 9.9 เฮิร์ต และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0121 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณวัดถ้ำไตรรัตน์ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่า ความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.381มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 12.2 เฮิร์ต และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00730มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.206 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 13.7 เฮิร์ต และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00246 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.476 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 11.8 เฮิร์ต และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00767 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณเสาสายส่งศักย์สูง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่า ความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.603 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 9.1 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00971 มิลลิเมตร ในแนวตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.206 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 14.4 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00265 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.571 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 7.8 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0113 มิลลิเมตร(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ :*มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณถ้ำสองตา 2.บริเวณวัดถ้ำไตรรัตน์ 3.บริเวณเสาสายส่งศักย์สูง
 โดย บริษัท ทอพ - คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5201188
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]