การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. สวายจีก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด บุรีรัมย์
 เลขที่ประทานบัตร 27265/15279
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำปี 2556
 รายละเอียด
 
 • ในวันที่ 26 มีนาคม 2556

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 1 สถานี

1.บริเวณน้ำบาดาลบ้านพลวง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.28 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 4.0 mg/l (ไม่มีมาตรฐานกำหนด)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนละลาย (Total Dissolve Soilds) เท่ากับ 708 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 1,200 mg/l) 
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 1.87 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 20 NTU)
 •  ผลการตรวจวัดความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 371.2 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่เกิน 500 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 5.8 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่เกิน 250 mg/)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (Total Iron) เท่ากับ 0.03 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่เกิน 1 mg/l)
 • ในวันที่ 30 กันยายน 2556

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 1 สถานี

1.บริเวณน้ำบาดาลบ้านพลวง

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 5.53 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 2.4 mg/l (ไม่มีมาตรฐานกำหนด)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนละลาย (Total Dissolve Soilds) เท่ากับ 228.0 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 1,200 mg/l) 
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.98 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 20 NTU)
 •  ผลการตรวจวัดความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 46.8 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่เกิน 500 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 23.6 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่เกิน 250 mg/)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (Total Iron) เท่ากับ 0.15 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ ไม่เกิน 1 mg/l)

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณน้ำบาดาลบ้านพลวง
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5649341
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]