การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลโซง
 อำเภอ น้ำยืน
 จังหวัด อุบลราชธานี
 เลขที่ประทานบัตร 31874/15818
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2556

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 5 สถานี

  1. บริเวณบ้านหนองเทา ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 56.9-60.9 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 82.8-91.0 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณบ้านหนองทัพ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 53.5-57.7 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 82.8-91.0 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 55.8-59.5 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 89.9-95.3 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณโรงโม่หินหนึ่ง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 60.5-62.9 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 81.4-101.0 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  5. บริเวณบ้านหนองแจงแมง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 58.5-60.3 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 83.5-103.9 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านหนองเทา 2.บริเวณบ้านหนองทัพ 3.บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต 4.บริเวณโรงโม่หินหนึ่ง 5.บริเวณบ้านหนองแจงแมง
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5331278
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]