การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ทรัพย์ไพวัลย์
 อำเภอ เอราวัณ
 จังหวัด เลย
 เลขที่ประทานบัตร 32728/15729
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 3 ธันวาคม 2556

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณบ้านวังชมพู  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.564 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 9.5 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00856 มิลลิเมตร ในแนวแกนตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.628 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 12.0 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00910 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.654มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 11.0 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00882 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณวัดผาถ้ำน้อย  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.714 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10.2 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00773 มิลลิเมตร ในแนวแกนตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.685 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 11.5 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00818 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.685มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10.5 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00818 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน (29 ธันวาคม 2548) ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านวังชมพู 2.บริเวณวัดผาถ้ำน้อย
 โดย บริษัท 365 ไมน์นิ่ง แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นทอล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5623800
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]