การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. นาหนองทุ่ม
 อำเภอ ชุมแพ
 จังหวัด ขอนแก่น
 เลขที่ประทานบัตร 15516/15404
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 ในระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง  จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณชุมชนบ้านสระแก้ว ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 80.5 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณบ้านน้อยพัฒนา ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.1 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณบ้านวังยาวน้อย ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 78.9 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณบ้านวังยาวใหญ่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 50.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 70.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  5. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 91.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณชุมชนบ้านสระแก้ว 2.บริเวณบ้านน้อยพัฒนา 3.บริเวณบ้านวังยาวน้อย 4.บริเวณบ้านวังยาวใหญ่ 5.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ
 โดย บริษัท ทอพ - คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5623149
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]