การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน
 อำเภอ แม่ทา
 จังหวัด ลำพูน
 เลขที่ประทานบัตร 25831/14420
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 23-25 สิงหาคม 2556

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณประทานบัตร ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.141 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 9.6 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00684 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.182 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 9.8 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00889 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.121 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 9.5 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00740 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.156 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 9.6 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00703 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.154 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 9.1 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00624 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.165 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 10.0 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00868 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณชุมชนบ้านแม่ขนาด ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.160 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 9.4 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00665 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.172 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 9.4 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00789 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.213 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10.2 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.01038 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(พ.ศ.2548)
 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณประทานบัตร 2.บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่ 3.บริเวณชุมชนบ้านแม่ขนาด
 โดย บริษัท พี.เอส.พี. ไมนิ่งแอนด์เอ็นวิรอนเม้นทอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5135161
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]