การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลบ้านสา
 อำเภอ แจ้ห่ม
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 27448/14697
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2556

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณสำนักงานโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 49.3(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 82.6 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณชุมชนสำเภา ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 49.1 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 82.0 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณหน่วยจัดการป่าไม้ห้วยหลวง  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 47.9 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 80.8 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณสำนักงานโครงการ 2.บริเวณชุมชนสำเภาทอง 3.บริเวณหน่วยจัดการป่าไม้ห้วยหลวง
 โดย บริษัท อีโค่แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5211415
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]