การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 อำเภอ เมืองชลบุรี
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21391/15608
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 31 มกราคม 2556
  • เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี
  1. บริเวณบ้านวังตะโก ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3 แนว คือ แนวดิ่ง มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.111 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 9.7 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00189 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.127มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 11.6 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00167 มิลลิเมตร และในแนวขวาง มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.190 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 81 เฮิรตซ์ และค่าการขจัด 0.00362 มิลลิเมตร ความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง 0.212 มิลลิเมตร/วินาที (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณบ้านไร่ไหหลำ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3 แนว คือ แนวดิ่ง มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.0952 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 17.7 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00087 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.0952 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 19.1 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00078 มิลลิเมตร และในแนวขวาง มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.159 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 10.9 เฮิรตซ์ และค่าการขจัด 0.00212 มิลลิเมตร ความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง 0.163 มิลลิเมตร/วินาที (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  • ในวันที่ 24 เมษายน 2556
  • เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี
  1. บริเวณบ้านวังตะโก ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3 แนว คือ แนวดิ่ง มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 10.7 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00150 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.0794มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 53 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00025 มิลลิเมตร และในแนวขวาง มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.0952 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 18.1 เฮิรตซ์ และค่าการขจัด 0.00104 มิลลิเมตร ความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง 0.135 มิลลิเมตร/วินาที (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณบ้านไร่ไหหลำ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3 แนว คือ แนวดิ่ง มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.190 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 55 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00167 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.175มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 18.3 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด 0.00129 มิลลิเมตร และในแนวขวาง มีค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.286 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ 18.5 เฮิรตซ์ และค่าการขจัด 0.00250 มิลลิเมตร ความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง 0.294 มิลลิเมตร/วินาที (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านวังตะโก 2.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ
 โดย บริษัท ทอพ - คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5328889
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]