การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 อำเภอ เมืองชลบุรี
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21387/15598
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2556

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง มีค่าเท่ากับ 1.75 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 14.2 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00254 มิลลิเมตร ในแนวตั้งมีค่าเท่ากับ 1.10 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 26.6 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00892 มิลลิเมตร และแนวยาวมีค่าเท่ากับ 1.54 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 11.4 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00212 มิลลิเมตรโดยมีค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง เท่ากับ 2.02 มิลลิเมตร/วินาที และแรงอัดอากาศ เท่ากับ 113.1 เดซิเบล (แอล) (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง มีค่าเท่ากับ 2.52มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 29.7 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0133 มิลลิเมตร ในแนวตั้งมีค่าเท่ากับ 2.29 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 24.7 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0146 มิลลิเมตร และแนวยาวมีค่าเท่ากับ 3.43 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 22.5 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0192 มิลลิเมตรโดยมีค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง เท่ากับ 3.50 มิลลิเมตร/วินาที และแรงอัดอากาศ เท่ากับ 130.2 เดซิเบล (แอล) (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย
  3. บริเวณถนนซอยคีรีนคร(บริเวณใกล้หมุดหลักฐานที่7-8) ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง มีค่าเท่ากับ 1.68 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 15.8 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0163 มิลลิเมตร ในแนวตั้งมีค่าเท่ากับ 2.46 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 15.5 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0263 มิลลิเมตร และแนวยาวมีค่าเท่ากับ 3.10 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 20.9 เฮิรตซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0256 มิลลิเมตรโดยมีค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง เท่ากับ 3.56 มิลลิเมตร/วินาที และแรงอัดอากาศ เท่ากับ 125.5 เดซิเบล (แอล) (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง (7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 2.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 3.บริเวณถนนซอยคีรีนคร(บริเวณใกล้หมุดหลักฐานที่7-8)
 โดย บริษัท ทอพ - คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5328794
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]