การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. สนามไชย
 อำเภอ นายายอาม
 จังหวัด จันทบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 26320/15997
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ. 2556
 รายละเอียด
 
 • ในวันที่ 23 ตุลาคม 2556

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 2 สถานี

 1. บริเวณโรงแต่งแร่

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 5.62 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) 3.0  mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <50.0 mg/l)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 560.0 mg/l  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ < 3000 mg/l)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 452.0  mg/l as CaCO3   (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 2. บริเวณอาคารสำนักงาน

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) เท่ากับ 5.72 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) 24.0  mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <50.0 mg/l)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 920 mg/l  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ < 3000 mg/l)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) มีค่าเท่ากับ 452.0  mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลจากการตัววัดค่า BOD เท่ากับ 12.0 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <20 mg/l)
 • ผลจากการตรวจวัดค่า Oil&Grease เท่ากับ 1.5 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <5.0 mg/l)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต (Sulfate) เท่ากับ 0.49 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <1.0 mg/l) 
 • ผลจากการตัววัดค่า COD เท่ากับ 79.0 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <120 mg/l)

หมายเหตุ

*มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) ออกตามความใน พรบ.พ.ศ.2535 เรื่องกำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน

 

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงแต่งแร่ 2.บริเวณอาคารสำนักงาน
 โดย บริษัท วอเตอร์ อินเด็กซ์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5137733
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]