การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. บ่อแก้ว
 อำเภอ สะเมิง
 จังหวัด เชียงใหม่
 เลขที่ประทานบัตร 22841/14317
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2551
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2551

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและตะกอนท้องน้ำ  จำนวน  7 สถานี
             1. บริเวณแอ่งน้ำดิบที่เหมืองกักเก็บไว้ที่ระดับสูง
                   -  ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.9 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0) 
                   -  ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 0.2 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                   -  ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 154 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                   -  ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 108 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                  -  ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Fe) และแมงกานีส(Mn) เท่ากับ0.008 และ0.005mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
                 -  ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu) สังกะสี(Zn) ตะกั่ว(Pb) โครเมี่ยม(Cr) และนิกเกิล(Ni) เท่ากับ <0.005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
                 -  ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Cd) เท่ากับ<0.002mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
           2. บริเวณแอ่งน้ำที่เหมืองแร่ได้สร้างคันกั้นน้ำไว้
                 -  ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.8 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
                  -  ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 3.8 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                  -  ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 96 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                  -  ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 72 mg/l as CaCO3  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                 -  ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Fe) และแมงกานีส(Mn) เท่ากับ0.009 และ0.007mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
                -  ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu) สังกะสี(Zn) ตะกั่ว(Pb) โครเมี่ยม(Cr) และนิกเกิล(Ni) เท่ากับ <0.005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
                -  ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Cd) เท่ากับ<0.002mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
          3. บริเวณธารน้ำขนาดเล็ก ก่อนไหลรวมกับน้ำจากรางกู้แร่
                -  ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.1(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0) 
                -  ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 2.4 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                -  ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 180 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                -  ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 125 mg/l as CaCO3    (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                -  ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Fe) และแมงกานีส(Mn) เท่ากับ0.125 และ0.009mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
                -  ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu) สังกะสี(Zn) ตะกั่ว(Pb) โครเมี่ยม(Cr) และนิกเกิล(Ni) เท่ากับ <0.005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
                -  ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Cd) เท่ากับ<0.002mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
          4. บริเวณแอ่งน้ำที่ดักน้ำจากหน้าเหมืองที่กำลังดำเนินการ
                -  ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
                -  ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ12.8 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
                -  ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 85 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
                -  ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 56 mg/l  as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
               -  ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Fe) และแมงกานีส(Mn) เท่ากับ0.345 และ0.010mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
               -  ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu) สังกะสี(Zn) ตะกั่ว(Pb) โครเมี่ยม(Cr) และนิกเกิล(Ni) เท่ากับ <0.005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
               -  ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Cd) เท่ากับ<0.002mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
         5. บริเวณบ่อดักตะกอนสุดท้าย
               -  ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.9 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
               -  ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 11.91 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
               -  ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 89mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
               -  ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 59mg/l  as CaCO3        (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
               -  ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Fe) และแมงกานีส(Mn) เท่ากับ0.811 และ0.085mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
               -  ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu) สังกะสี(Zn) ตะกั่ว(Pb) โครเมี่ยม(Cr) และนิกเกิล(Ni) เท่ากับ <0.005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
        6. บริเวณอ่างเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์หมู่5 ต.บ่อแก้ว
              -  ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
              -  ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 10.5mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
              -  ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 44 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
              -  ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 30 mg/l   as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
             -  ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Fe) และแมงกานีส(Mn) เท่ากับ0.011 และ0.005mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
             -  ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu) สังกะสี(Zn) ตะกั่ว(Pb) โครเมี่ยม(Cr) และนิกเกิล(Ni) เท่ากับ <0.005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
             -  ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Cd) เท่ากับ<0.002mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
       7. บริเวณห้วยบ่อแก้วด้านหลังของปางมะโอเกสเฮ้าส์
             -  ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.9(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
             -  ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 4.2mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
             -  ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 110 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
             -  ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 95 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
             -  ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Fe) และแมงกานีส(Mn) เท่ากับ0.009 และ0.006mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
            -  ผลการตรวจวัดปริมาณทองแดง(Cu) สังกะสี(Zn) ตะกั่ว(Pb) โครเมี่ยม(Cr) และนิกเกิล(Ni) เท่ากับ <0.005 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
            -  ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Cd) เท่ากับ<0.002mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
            -  ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Cd) เท่ากับ<0.002mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)


                

 สถานที่ตรวจวัด 1.แอ่งน้ำดิบที่เหมืองกักเก็บไว้ที่ระดับสูง2.แอ่งน้ำที่เหมืองแร่ได้สร้างคันกั้นน้ำไว้3.ธารน้ำขนาดเล็กก่อนไหลรวมกับน้ำจากรางกู้แร่4.แอ่งน้ำที่ดักน้ำจากหน้าเหมืองที่กำลังดำเนินการ5.บ่อดักตะกอนสุดท้าย6.อ่างเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ม.5ต.บ่อแก้ว7.ห้วยบ่อแก้วด้านหล
 โดย กลุ่มส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต3
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5627420
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]