การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลบ้านแปะ
 อำเภอ จอมทอง
 จังหวัด เชียงใหม่
 เลขที่ประทานบัตร 31224/15464
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 7และ8 มกราคม 2556

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณบ้านนากบ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.302 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 10.1 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00711 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.514 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 11.4 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00987 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.514 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 11.4 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00955 มิลลิเมตร
  2. บริเวณบ้านสบแปะ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.225 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 9.2 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00693 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.417 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 10.3  เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00736 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.417 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 10.3 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00736 มิลลิเมตร

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(พ.ศ.2548)
 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านนากบ 2.บริเวณบ้านสบแปะ
 โดย บริษัท พี.เอส.พี. ไมนิ่งแอนด์เอ็นวิรอนเม้นทอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330431
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]