การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. จำป่าหวาย
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด พะเยา
 เลขที่ประทานบัตร 31107/15407
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 3 เมษายน 2556

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 5 สถานี

  1. บริเวณสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.587 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 6.6 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0124 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.571 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 6.5 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0132 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.556 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 5.7 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0132 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณบ้านแม่กาหลวง ไม่สามารถตรวจวัดได้
  3. บริเวณวัดร่องขุย ไม่สามารถตรวจวัดได้ 
  4. บริเวณพระธาตุดอยน้อย ไม่สามารถตรวจวัดได้
  5. บริเวณพระธาตุแจ้โว้ ไม่สามารถตรวจวัดได้

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(พ.ศ.2548)
 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา 2.บริเวณบ้านแม่กาหลวง 3.บริเวณวัดร่องขุย 4.บริเวณพระธาตุดอยน้อย 5.บริเวณพระธาตุแจ้โว้
 โดย บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330329
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]