การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. แม่ตีบ
 อำเภอ งาว
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 30458/15853
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 26 เมษายน 2556
  • เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน จำนวน 10 สถานี

จุดตรวจวัด พารามิเตอร์ที่ตรวจวัด
pH TSS Turbidity SulFate Total Hardness As Cd Fe Pb
(mg/l) (NTU) (mg/l) (mg/l as CaCO3) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
1.ห้วยปลวก 6.51 2.0 4.329 215.65 359.60 <0.001 <0.002 0.090 <0.01
2.ห้วยก้อ 6.67 14.0 113.22 163.45 279.80 <0.001 <0.002 0.360 <0.01
3.แพรกห้วยก้อ 5.82 242.0 156.51 163.45 376.77 <0.001 <0.002 1.935 <0.01
4.บ่อรับน้ำที่สุบจากบ่อเหมือง 5.98 166.0 79.92 249.45 413.13 <0.001 <0.002 1.440 <0.01
5.บ่อที่ได้รับการบำบัดแล้ว 6.23 29.0 17.649 158.95 299.99 <0.001 <0.002 0.515 <0.01
6.Sump ในขุมเหมือง 6.32 31.0 22.311 230.85 441.41 0.002 <0.002 0.280 <0.01
7. ขุมเหมืองที่ 3 (บ่อยาว) 6.45 9.0 10.656 12.650 125.25 <0.001 <0.002 0.125 <0.01
มาตรฐาน1 5.0-9.0 - - - - 0.01 0.005 - 0.05
8. น้ำบาดาลบ้านแม่ตีบหลวง 7.01 1.0 <0.001 135.95 284.85 <0.001 <0.002 <0.001 <0.01
9. บ่อน้ำตื้นบ้านแม่ตีบหลวง 7.43 1.0 <0.001 113.65 244.44 <0.001 <0.002 0.010 <0.01
10. บ่อน้ำตื้นบ้านน้ำหลง 7.23 1.0 2.664 98.25 310.10 <0.001 <0.002 0.255 <0.01
มาตรฐาน2 7-8.5 - 5 <200 <300 ต้องไม่มี ต้องไม่มี <0.5 ต้องไม่มี
มาตรฐาน3 5.0-9.0 - 20 250 500 0.05 0.01 0.01 0.05

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินโดย 1 มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 1-4 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ โดย 2มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม 3มาตรฐานตามเกณฑ์อนุโลมสูงสุด

 สถานที่ตรวจวัด 1.ห้วยปลวก 2.ห้วยก้อ 3.แพรกห้วยก้อ 4.บ่อรับน้ำที่สุบจากบ่อเหมือง 5.บ่อที่ได้รับการบำบัดแล้ว 6.Sump ในขุมเหมือง 7. ขุมเหมืองที่ 3 (บ่อยาว) 8. น้ำบาดาลบ้านแม่ตีบหลวง 9. บ่อน้ำตื้นบ้านแม่ตีบหลวง 10. บ่อน้ำตื้นบ้านน้ำหลง
 โดย บริษัท ทอพ - คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5137600
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]