การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. วังประจบ
 อำเภอ เมืองตาก
 จังหวัด ตาก
 เลขที่ประทานบัตร 15716/15860
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 12 ธันวาคม 2557

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี


1. บริเวณโรงเรียนบ้านน้ำดิบ  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากว่ามีระดับความสั่นสะเทือนมีค่าความเร็วอนุภาค <0.254 มิลิเมตร/วินาที จึงไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

2. บริเวณเขตคำขอประทานบัตร ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดได้ในแนวขวาง เท่ากับ 0.444 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 50 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00117 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.83 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 84 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00151 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.07 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 36 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00476 มิลลิเมตร โดยมีค่าความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง 1.97 มิลลิเมตร/วินาที แรงอัดอากาศ 100.0 เดซิเบล(แอล)(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

 

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงเรียนบ้านน้ำดิบ 2.บริเวณเขตคำขอประทานบัตร
 โดย บริษัท ไมนิ่ง เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330253
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]