การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. จำป่าหวาย
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด พะเยา
 เลขที่ประทานบัตร 31107/15407
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2556
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 29 ตุลาคม 2556

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 5 สถานี

  1. บริเวณสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา ไม่สามารถตรวจวัดได้
  2. บริเวณบ้านแม่กาหลวง ไม่สามารถตรวจวัดได้
  3. บริเวณวัดร่องขุย ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.254 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 7.5 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00529 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 11 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00288 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.286 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 8.3 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00549 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  4. บริเวณพระธาตุดอยน้อย ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.365มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 12 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00553 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.190 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 11 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00267 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.857 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 9.5 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0136 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  5. บริเวณพระธาตุแจ้โว้ ไม่สามารถตรวจวัดได้

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(พ.ศ.2548)
 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา 2.บริเวณบ้านแม่กาหลวง 3.บริเวณวัดร่องขุย 4.บริเวณพระธาตุดอยน้อย 5.บริเวณพระธาตุแจ้โว้
 โดย บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330205
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]