การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลแม่กา
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด พะเยา
 เลขที่ประทานบัตร 31110/15108
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2557

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 7 สถานี

  1. บริเวณสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 97.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริบริเวณชุมชนบ้านบัว ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.7 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 96.4 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณวัดแม่กาหลง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.4 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 100.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณวัดร่องขุย ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 47.7 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  5. บริเวณวัดพระธาตุดอยน้อย ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.1 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 97.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  6. บริเวณพระธาตุแจ้โว้ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.7 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 81.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  7. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.8 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 90.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา 2.บริเวณชุมชนบ้านบัว 3.บริเวณวัดแม่กาหลง 4.บริเวณวัดร่องขุย 5.บริเวณวัดพระธาตุดอยน้อย 6.บริเวณพระธาตุแจ้โว้ 7.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ
 โดย บริษัท ทอพ - คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4773885
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]