การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน
 อำเภอ แม่ทา
 จังหวัด ลำพูน
 เลขที่ประทานบัตร 25831/14420
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณประทานบัตร ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.144 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 99.6 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00497 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.124 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 9.8 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00375 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.124 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 9.8 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00375 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  2. บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.123 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 9.9 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00504 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.143 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 9.6 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00615 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.143 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 9.6 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00615 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)
  3. บริเวณชุมชนบ้านแม่ขนาด ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าสามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคในแนวขวาง เท่ากับ 0.137 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 10.2 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00549 มิลลิเมตร ในแนวตั้งค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.152 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ 10.3 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00639 มิลลิเมตร และในแนวยาว ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.155 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10.3 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00588 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย)

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(พ.ศ.2548)
 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณประทานบัตร 2.บริเวณชุมชนบ้านเหมืองแร่ 3.บริเวณชุมชนบ้านแม่ขนาด
 โดย บริษัท พี.เอส.พี. ไมนิ่งแอนด์เอ็นวิรอนเม้นทอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330357
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]