การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลตำบลแม่ปาน
 อำเภอ ลอง
 จังหวัด แพร่
 เลขที่ประทานบัตร 22394/15482
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2557
 รายละเอียด
  ในวันที่  2 ธันวาคม 2556

เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน 4 สถานี

  1.  บริเวณห้วยปุ้งจี้ 

     น้ำแห้ง

  2.  บริเวณห้วยวังเงินก่อนผ่านพื้นที่โครงการ

      น้ำแห้ง 

  3.  บริเวณห้วยวังเงินหลังผ่านพื้นที่โครงการ 

      น้ำแห้ง

  4.  แม่น้ำยมบริเวณรถไฟแก่งหลวง

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.60 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
  • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 14.8 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 160.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  •  ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 126.0 mg/l as CaCO   (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  •  ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 1.67 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  •  ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 1.59 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

  **หมายเหตุ**มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมตามน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3

              แหล่งน้ำประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

              (ก) การอุปโภค และบริโภคต้องผ่านการฆ่าเชื้อตามปกติ หรือผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน

              (ข) การเกษตร

 สถานที่ตรวจวัด 1. บริเวณห้วยปุ้งจี้ 2.บริเวณห้วยวังเงินก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 3.บริเวณห้วยวังเงินหลังผ่านพื้นที่โครงการ 4. แม่น้ำยมบริเวณรถไฟแก่งหลวง
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5319180
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]