การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลตำบลป่าแงะ
 อำเภอ ป่าแดด
 จังหวัด เชียงราย
 เลขที่ประทานบัตร 31103/15287
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ในปี พ.ศ.2555
 รายละเอียด
 

ในเดือนตุลาคม 2555

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 2 สถานี

 • 1. บริเวณห้วยข้าวหลาม

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.88 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 146 mg/l (ไม่มีมาตรฐานกำหนด)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนละลาย (Total Dissolve Soilds) เท่ากับ 79 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า  1,200 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 219 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ 500 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 6.6 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 20 NTU)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (Total Iron) เท่ากับ 1.95 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ น้อยกว่า 1 mg/l)

  2. บริเวณแม่น้ำพุง

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.90 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 187 mg/l (ไม่มีมาตรฐานกำหนด)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนละลาย (Total Dissolve Soilds) เท่ากับ 65 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า  1,200 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 199 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ 500 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 4.2 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 20 NTU)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (Total Iron) เท่ากับ 2.03 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ น้อยกว่า 1 mg/l)

  เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณน้ำบาดาลบ้านหนองสองห้อง

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.95 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 26 mg/l (ไม่มีมาตรฐานกำหนด)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนละลาย (Total Dissolve Soilds) เท่ากับ 13 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า  1,200 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดความกระด้าง (Total Hardness) เท่ากับ 184 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ 500 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 1.1 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ น้อยกว่า 20 NTU)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (Total Iron) เท่ากับ 1.47 mg/l (เกินเกณฑ์มาตรฐานคือ น้อยกว่า 1 mg/l)

  หมายเหตุ: * ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)ออกตามในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งผิวดิน

 •  สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณห้วยข้าวหลาม 2.บริเวณแม่น้ำพุง 3.บริเวณน้ำบาดาลบ้านหนองสองห้อง
   โดย บริษัท พี.เอส.พี. ไมนิ่งแอนด์เอ็นวิรอนเม้นทอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  5318895
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]