การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลป่าแงะ
 อำเภอ ป่าแดด
 จังหวัด เชียงราย
 เลขที่ประทานบัตร 31103/15287
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2555
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 22-25 ตุลาคม 2555

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  จำนวน 4 สถานี 

  1. บริเวณโรงโม่ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 ทิศทาง ได้แก่ ในแนวขวางมีความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.873 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 11.2 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00910 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวแกนตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.811 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่  เท่ากับ 11.3 เฮิตร์ซและค่าการขจัด เท่ากับ 0.00812 มิลลิเมตร/วินาที และในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.810 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 10.6 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00812 มิลลิเมตร/วินาที(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
  2. บริเวณวัดถ้ำผาจรุย  พบว่า สามารถวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 ทิศทาง ได้แก่ ในแนวขวางมีความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.921 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 11.1 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.01015 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวแกนตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.911 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่  เท่ากับ 10.7 เฮิตร์ซและค่าการขจัด เท่ากับ 0.01076 มิลลิเมตร/วินาที และในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.916 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 11.1 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.01015 มิลลิเมตร/วินาที(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
  3. บริเวณวัดบ้านก๊อ  พบว่า สามารถวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 ทิศทาง ได้แก่ ในแนวขวางมีความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.513 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 10.8 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00501มิลลิเมตร/วินาที ในแนวแกนตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.515 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่  เท่ากับ 10.8 เฮิตร์ซและค่าการขจัด เท่ากับ 0.00451 มิลลิเมตร/วินาที และในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.515 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 10.8 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00451 มิลลิเมตร/วินาที(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 
  4. บริเวณบ้านสันปูเลย  พบว่า สามารถวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง 3 ทิศทาง ได้แก่ ในแนวขวางมีความเร็วอนุภาคสูงสุด เท่ากับ 0.581 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 10.6 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00513 มิลลิเมตร/วินาที ในแนวแกนตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.595มิลลิเมตร/วินาที ความถี่  เท่ากับ 11.0 เฮิตร์ซและค่าการขจัด เท่ากับ 0.00584 มิลลิเมตร/วินาที และในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดเท่ากับ 0.595 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 10.7 เฮิตร์ซ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00582 มิลลิเมตร/วินาที(อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานปลอดภัย) 

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงโม่ 2.บริเวณวัดถ้ำผาจรุย 3.บริเวณวัดบ้านก๊อ 4.บริเวณบ้านสันปูเลย
 โดย บริษัท พี.เอส.พี. ไมนิ่งแอนด์เอ็นวิรอนเม้นทอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330480
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]