การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ป่ามะม่วง
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ตาก
 เลขที่ประทานบัตร 30768/15971
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2555
 รายละเอียด
  ในระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2555

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หินโครงการ  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 67.8-68.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านปางสา ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 58.1-59.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

  **หมายเหตุ**มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงโม่หินโครงการ 2.บริเวณบ้านปางสา
 โดย บริษัท ไมนิ่ง เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5290074
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]