การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ทรัพย์ไพวัลย์
 อำเภอ เอราวัณ
 จังหวัด เลย
 เลขที่ประทานบัตร 32728/15729
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2557
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 24 มิถุนายน 2557
  • เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี
  1. บริเวณบ้านวังชมพู  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.601 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10.1 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00742 มิลลิเมตร ในแนวแกนตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.643 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 12.1 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00728 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.529มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10.7 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00693 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณวัดผาถ้ำน้อย  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.711 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10.0 เฮิตรซ์ และค่าการขจัด เท่ากับ 0.01073 มิลลิเมตร ในแนวแกนตั้ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.844 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 11.5 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0115 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.796มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10.8 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.01114 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน (29 ธันวาคม 2548) ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจจับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านวังชมพู 2.บริเวณวัดผาถ้ำน้อย
 โดย บริษัท 365 ไมน์นิ่ง แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นทอล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5330181
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]