การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลอิสาณ
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด บุรีรัมย์
 เลขที่ประทานบัตร 27264/15242
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสีงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2557
 รายละเอียด
 
  • ในเดือนมีนาคม 2557

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณบ้านห้วยลึก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 59.3 dB(A)และระดับเยงสูงสุด เท่ากับ 95.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  2. บริเวณบ้านพลวง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 54.7 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 85.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ในระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2557

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณบ้านห้วยลึก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 56.5 dB(A)และระดับเยงสูงสุด เท่ากับ 89.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 
  2. บริเวณบ้านพลวง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  เท่ากับ 58.5 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 95.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A)  และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านห้วยลึก 2.บริเวณบ้านพลวง
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5208748
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]